سفارش تبلیغ
صبا

مریم وبلاگ

تکوین قدسی هنر خوشنویسی اسلامی باتاثیر پذیری از وجود حضرت محمد

همایش بین المللی هنر و رسانه پیامبر اسلام (ص) سال  95

 

چکیده

   اصیل ترین هنراسلامی, هنرخوشنویسی بر دو رکن توحیدو نبوت قرار دارد دو اصلی که تمام خلاقیتهای هنری اسلام ,جهت تاکید برآن تحقق یافتند یعنی یگانگی خداوندواثبات پیام معنوی حضرت رسول اکرم ص زیرا بنا به اصل دینی آنچه به تمام صورتهای این هنر وحدت بخشید روح هنراسلامی است که ریشه دروجود حضرت محمد ص دارد در تکوین این هنر تاثیر وجودی پیامبر اسلام ص به عینه مشاهده میشوددرواقع هدف معنوی آن رساندن هنرمند به مرحله تزکیه نفس است که فقط در مقام انسان کامل قابلیت تحقق یافته و کاتبان مسلمان بنا به دلیل ماهیت مقدس این هنر , آن را ازلی دانسته اند و یکی از دلایل آن وجود پیامبر اسلام ص به عنوان روح جاری درهنرخوشنویسی واثبات آن ازتعالیم قرآن و نمادهای رمزی آن ممکن است پیامبر اسلام ص تجلی حقیقتی معنوی و نمایانگر صورت اسم ( ا...)و انسان کاملی است که در پرتو اعتقادی اسلام به نور محمدی تعبیر شده و این هنر از تصویر قدسی پیامبر اسلام ص تاثیر معنوی میگیردتکوین هنرخوشنویسی اسلامی به تقدس(کلمه الهی) قرآن بستگی دارد (کلمه الهی)در اندیشه اسلامی همان نور است و تمام اشکال هنرهای اسلامی باتجسم (کلمه یا نور الهی) شکل گرفته اندو ارزنده ترین آن هنر خوشنویسی است این هنر کلام الهی را مینویسدو با ماهیت اسلام( توحید و وجود حضرت رسول اکرم ص ) تطابق دارد اعتقاد به حدیث : اول خلق خدا روح یا اول چیزی که خلق شد نور است و انبیا تجلی این حقیقت الهی و بیانگر این نورند باعث شد تا برای (نور و کلمه ) هویتی یکسان قایل شونداین هنربه حقیقت وجودی پیامبر اسلام ص ارتباط مستقیمی دارد و عارفان مسلمان به آن (حقیقت محمدیه یا عقل اول )گفتند این کلمه همان( کنّ: باش)در قرآن کریم است و تجسم کلمه (کنّ) با قلم الهی و جوهر( آیه النون) بر (لوح محفوظ) نگاشته شدبگفته دکترنصرنقاطی که از( قلم الهی) ترسیم میشود نمونه مثالی آن در قرآن (نون والقلم ..., حروف مقطّعه قلم و...)نهفته است در عرفان ابن عربی کلام الهی به حقیقت محمدیه تعبیر شده است و انسان کامل در حقیقت محمدیه متجلی و معادل حضرت رسول اکرم ص و نمادی از اسم الرحمان در آیه (بسم ا... الرحمان الرحیم) میباشد چون خداوند بواسطه رحمتش ( الرحمان) ابتدا روح پیامبر اسلام ص را آفرید و سپس تمام خلایق راخلق کرد هنر خوشنویسی بنا به ماهیت قدسی در ثبت و ضبط کلام الهی بی واسطه عمل می کندو بنا به اصل توحید ,تجریدی ترین هنر در قالب هنر های دینی است معیار این هنر (نقطه) است نقطه ایی که در نظام عارفانه نگارشی, ابتداحرف( الف) مقام واحدیت را ساخت و( الف) علت العلل موجودات = حقیقت محمدی شد هدف متعالی این هنر رساندن مسلمان به نمونه انسان کاملی است که حضرت رسول اکرم ص تجلی صورت الهی آن است زیرا گفته انددر ابتدای خلقت ,کلام خدا بصورت صوت پیامبر ص صادر شد و سپس با نگارش قرآن کریم تجسم نوشتاری یافت ( انسان کامل = کلمه ا... )صورت خداست وهنرمندخوشنویس با آموختن آن به وحدت وجود میرسد این انسان همان حضرت رسول اکرم ص و نمادی از(اسم الرحمان , بهانه شروع هستی و نموداری از معنای باطنی نقطه = جوهر بسیط و نیل انسان به خویشتن خویش) است (نقطه) نماد ذات خدا هم ارز با( اسم اعظم = نقطه مرکزی وجود) است که بشکل نَفَس رحمانی ( حقیقت محمدیه ) به تمام کائنات روح و حیات بخشید هنر خوشنویسی اسلامی واجد روح پیامبر اسلام ص و معادل (عقل اول = کلمه الهی و روح جهانی) است هنرمند خوشنویس در مقام انسان کامل با درک معانی کلام مقدس قرآن باید به آن درجه از تهذیب نفس برسد تا بگفته عارفان قلمی در دست خدا شود خوشنویسی اسلامی روح هنر اسلامی و منشا آن در توحیدووجود پیامبر اکرم ص نهفته است .

کلید واژه : هنر اسلامی خوشنویسی اسلامی پیامبر اسلام ص .